Hoe zit de structuur van de VvE nu in elkaar?

Vergadering van Eigenaars


Het belangrijkste orgaan binnen de Vereniging van Eigenaars is de Vergadering van Eigenaars. Deze vergadering moet minimaal één keer per jaar gehouden worden. 
De Vergadering van Eigenaars beslist over alle zaken die de vereniging aangaan.
Indien de besluiten van de Vergadering van Eigenaars rechtsgeldig zijn genomen, zijn deze voor alle eigenaren bindend. Het is dus aan te raden om de jaarlijkse vergadering bij te wonen of om iemand te machtigen, als u zelf verhinderd bent.  Zijn er te weinig eigenaars aanwezig om een rechtsgeldig besluit te nemen, dan kan de Vergadering van Eigenaars een 2de vergadering uitschrijven. Op de 2de vergadering kan dan in beginsel een minderheid een beslissing nemen die dwingend aan de meerderheid opgelegd kan worden. Indien overigens het model splitsingsreglement 2006 van toepassing is, dient u er op te letten, dat in dat geval een Vergadering van Eigenaars in de meeste gevallen ook besluiten kan nemen, indien er minder dan de helft van het aantal eigenaars aanwezig is (zelfs als er maar een paar eigenaars aanwezig zijn). Uw aanwezigheid op de Vergadering van Eigenaars is dus des te belangrijker geworden.

Het bestuurDe wet stelt het benoemen van één of meer bestuurders verplicht. Het bestuur is het uitvoerende orgaan van de VvE. Het bestuur voert de genomen besluiten van de Vergadering van Eigenaars dus uit. Tevens is het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting, het beheren van de financiële stukken, het uitschrijven van vergaderingen en het afsluiten van verzekeringen. De Vergadering van Eigenaars benoemt en ontslaat het bestuur.
Het bestuur of de bestuurstaken mag/mogen worden uitbesteed aan een professionele bestuurder en/of beheerder.

CommissiesDe eventueel aan te stellen commissies –ter ondersteuning van het bestuur – worden door de Vergadering van Eigenaars benoemd. De kascommissie controleert de administratie van de vereniging en brengt hierover verslag uit aan de Vergadering van Eigenaars. De technische commissie krijgt meestal uiteenlopende taken toebedeeld, zoals: lampen verwisselen, ontvangen van aannemers, voorstellen voor het bestuur voorbereiden, etc.